Sørkjosfjellet

9152 Sørkjosen

Norway

Avzi

9520 Kautokeino

Norway